Genel

Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir Veya Bulundurabilir?

ateşli silahları kimler taşıyabilir

Ateşli Silahları Taşıyabilecek veya Mesken ya da iş yerinde bulundurabilecek olanlar  yasanın 3323 Sayılı Yasa ile değişik 7. maddesi ateşli silahları kimler taşıyabilir veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilecek olanları beş grupta toplamıştır.

Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir Veya Bulundurabilir?

a. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile Bu Görevlerde Bulunmuş Olanlar.
b. Özel Yasalarına Göre Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olanlar:

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
 2. Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda
  çalışanlar;
 3. 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Yasa hükümlerine göre çiftçi
  mallarını koruma bekçileri,
 4. Çarşı ve mahalle bekçileri
 5. Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede
  çalışan memurlardan, Orman Genel Müdürlüğünce gerekli görülecek olanlar,
 6. Gümrük muhafaza ve muamele memurları,
 7. Özel güvenlik teşkilatı personeli,

c. Bakanlar Kurulu Kararıyla Silah Taşıyabileceklerine Karar Verilmiş Devlet, Özel İdare, Belediye,  ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde Memur ve Mensupları.
ç. Bazı Kamu Görevlerinden Emekli Olanlar.
Yasanın 7. maddesinin (4) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olanlara, Yönetmeliğin 10. maddesi çerçevesinde silah taşıma ruhsat! verilebilir. Yasanın 4. maddesi asker ve diğer kamu görevlileri ayrımını esas olarak düzenlemiştir. Konu 2 başlık altında incelenecek olursa;

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

(1) Emekli Kamu Görevlileri :

Ateşli silahları kimler taşıyabilir ? Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet Memurluğundan çıkarıltılmış ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetten ilişiği kesilmiş veya sicilden  1402 Sayılı Sıkı yönetim Kanun’unun 2. maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,

 •  Vali, vali yardımcısı, kaymakam, ve bucak müdürleri ile müliye müfettişi, daire başkanı ve şube müdürü gibi mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
 • Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine,
 • Büyük elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, müsteşar, baş katip, II.katip, III. katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcı ve konsolos muavini, konsolos ve ataşelere,
 • Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına (emeklilikte kimlik kartlarına işlenir)
 • Çarşı ve mahalle bekçilerine,
 • Orman Yasa’sının 77. maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati tabancalarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler)
 • 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanun’unda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanun’a göre emekli olanlara,
 • Ateşli silahları kimler taşıyabilir? Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amiri ve memurlarına, ikamet ettikleri yer valiliğine müracaat etmeleri halinde mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı, verilebilir. Silah Taşıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri için düzenlenecek kimlik kartları ile diğer belgeler hakkında yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrasına göre taşıma ve bulundurma müsaadesi süresiz olmaktadır.

ateşli silahları kimler taşıyabilir

(2) Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli:

Mahkeme kararıyla hakkında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler. Rütbesinin geri alınmasına hükmolunmakla ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun’unun 50. maddesinin (c) bendi, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanun’unun 16. maddesinin 3. fıkrası ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanun’unun 15. maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli içinde ateşli silahları kimler taşıyabilir ?

3269 Sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 Sayılı Kanun’un 13 ve 16. maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanun’unun 2. maddesi gereğince emekli edilenler hariç, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli ile mecburi hizmeti tamamlayarak istifa eden Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subaylar.

 • Astsubay ve uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp sözleşme süresinin uzatılmayanlar. Kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni olanlar. Bağlı bulundukları Kuvvet Komutanliklarinca, Jandarma Personeli için Jandarma Genel Komutanlığından, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığından verilmektedir.
 • Kanunen silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli emekli olup meslekten ayrılmaları halinde, isterlerse ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.
 • Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetlerı personeli için mensup olduğu Kuvvet Komutanlıği, Jandarma Genel Komutanliği veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayitli bulunan tabanca veya tabancalarin, antika silahlar için bulundurma belgesi ve diğer tabancalar için de taşıma belgesi düzenleyebilir ve onaylanır.

Emeklilerde Taşıma Ve Bulundurma Müsadesi Ne Kadardır?

Taşıma ve bulundurma müsaadesi süresizdir. Fakat emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça 5 yılda bir araştırma yapılır. Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik kartlarinda bulunan silaha ait bilgiler, ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi vermektedir. Kuvvet Komutanliklari ve Sahil Güvenlik Komutanliği, yukarıda belirtilen durumlar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Jandarma Genel Komutanlığı’na bildirmektedirler.
d. Bakanlar Kurulu’nca Çıkarılacak Yönetmeliğe Göre Silah Ruhsatı Verilecek Olanlar (1) Kanunun 7. Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) ve (2) Numaraları Bentlerinde Sayılanlar ile (3) Numaralı Bendi Uyarınca Silah Taşımalarına Karar Verilen Kamu Görevlileri

 

Ateşli silahları kimler taşıyabilir
(a)

 • (I) Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlara,
 • (II) Valiler ile Bakanlik merkez ve tasra teşkilatinda görev yapan Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilere,
 • (III) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
 • (IV) Özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere

(b) Kolluk Görevine Ait Tasarrufta Bulunma Yetkisine Sahip Olanlar:

 • (I) Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahlar için); Bunlar için ayrıca seçimle işbaşına gelmiş olma şartı aranır.
 • (II) Açık denizlerde sefer yapan gemilerin  bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler).

(c) Devlet de Belediye, Özel İdare ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde Koruma olan, Bakım ve Onarım işlerinde Çalışanlar:

 • (I) Özel güvenlik teşkilatı kurulamayan kurum ve kuruluşlarda görevli olan bekçiler; görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilmektedirler,
 • (II) Elektrik enerjisi yüksek olan gerilim hatlarının kontrolu, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar; meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmektedirler,
 • (III)  PTT işletmesi Genel Müdürlüğü’nün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran portörler. Havai hatlar, santraller, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapımında görev alanlar. İşletme, bakım  onarımı ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarma işlerinde görevli yüksek mühendisler. Mimarlar, eksper, teknisyen, hat bakıcıları, şoför, şoför dağıtıcıları, muhafızlar. Şehirler arası seyyar memur ve posta dağıtıcıları unvanları ile çalışanlara da; meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı olan silahları taşıyabilirler.

Eğer makalemizi beğendiyseniz facebook sayfamızı beğenip bizi takip etmeye  devam etmek için TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın

1 Yorum