Genel

Ruhsatlı Silah Devri Nasıl Yapılır?


Uzmanalan ekibi olarak bu gün sizlerle paylaşacağımız konulardan birisi ile karşınızdayız. Ruhsatlı Silah Devri Nasıl Yapılır başlıklı konumuzda ateşli silah devri konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Konumuz oldukça uzun başlıklardan oluşuyor bu nedenle kısım kısım sizlerle paylaşacağız.  Yazımızın devamını incelemenizi öneriyoruz.

Ruhsatlı Silah Devri

a. Devir :

Yasanın 11. maddesinin 4. fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya bağış yoluyla devredilebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne veya Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağışlayabilirler.

  • Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel  bulunmadığının tespit edilmiş olması şarttır. Silah devrini öngören sözleşme noter tarafından düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilmez.

b. Silah Satın Alma, Kayıt ve Tescil :

Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler. İkamet ettikleri ilin valiliğine (yetki verilmişse kaymakamlığa) T.S. K. personeli ve emeklileri ile mustafi personel mensup olduğu kuvvet komutanlığından, Jandarma personeli Genel Komutanliktan, sahil güvenlik komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte Genel Komutanlığa müracaatları halinde silah taşıma ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah ve silaha ait mermileri satın almak üzere Silah Satın Alma Yetkisi Belgesi verilir.

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Ruhsatlı Silah Devri Nasıl Yapılır

İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir. Diğer nushası ise illerdeki veya Genel Komutanlıktaki dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve silaha ait mermiler satın alınır.

Ruhsatlı Silah Devri Nasıl Yapılır?

Ancak yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasının  1-2 ve 5 numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname, T. S. K. Personeli ise Tugay, Mustakil Alay, İl Jandarma Komutanligi, muadili birlik komutanlıkları, Karargah ve Kurum Amirlerinin vereceği fotoğrafı yetki belgesi ile ayni bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabilirler.

Silah Satın Alma Yetki Belgesi

Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilmekte ve bu ibare tebligat yerine  geçmektedir. Silah sahibi, bu süre içinde silah ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmeye zorunludur. Yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.

  • Yukarıda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zor alım, standart dışı vb. silahları mevzuata uygun olarak edinen kişiler hakkında da yukarıda belirtilen hükümler uygulanır.
  • Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsat iptal edilen ve müracaatları kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler.
  • Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi bilgisayar sistemine kayıt edilir. Bu sekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satıslarinda, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.
  • Yönetmelik hukumlerine göre satısı yapılan yerli veya yabancı menşeili silahların kimlere ve hangi tarihte satıldıgı, satışı yapan kuruluşlarca Silah Kayıt Cetveline işlenerek 15 günlük dönemler halinde silah satin alma yetki belgesinin düzenlendigi mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa bildirilir.
  • İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da bildirilir. M.K.E Kurumu, Kanunun 10. maddesine istinaden satış yaptığı zor alım silahları ve bu silahları satan kişilerle ilgili bilgileri M. S. Bakanlığı’na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel Komutanliga, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı İl valiliğine ayrıca bildirilir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerince yerine getirilir.

Ruhsatlı Silah Devri Nasıl Yapılır konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız…

Makalemizi Beğendiyseniz bizi takip için Facebook sayfamıza da bekleriz.

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın