Genel

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları Hakkında Bilgiler

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları

Uzmanalan ekibi olarak incelediğimiz konulardan biri olan Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları Hakkında Bilgiler paylaşacağız. Bu konu ile alakalı kimlerin ateşli silahlarda taşıma ve bulundurma ruhsatı alabileceğini inceledik. Bu konumuzu inceledikten sonra sitemizde bulunan diğer konularımızı da incelemenizi öneririz.

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları Hakkında Bilgiler

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası (meydana getirilmesi) Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1. maddesi, Olağanüstü Hal Bölge Valisi’ne, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihi olan 6 Kasım 1989 tarihinden başlayarak bir ay içerisinde mücavir (komşu) iller dahil olağanüstü hal bölgesinde ikamet edenlerin başvurusu üzerine, ellerinde bulunan ruhsatsız ateşli silahlara menşeilerine bakılmaksızın taşıma ve bulundurma ruhsatı verileceğini kurala bağlamıştır. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bu yetkisini bölgesi kapsamındaki il valileri ile mücavir il valilerine devredebilir. OHAL Valisi’nin bu KHK’ye dayanarak verdiği ruhsatlar 3 yıl için geçerlidir. Sürenin sona ermesinden 1 ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 Sayılı Tebligat Kanun’u hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren 6 ay içinde silah taşıma ruhsatlarını yeniletmeyenlerin o silaha ait taşıma ruhsatı iptal edilerek, yerine bulundurma ruhsat’ düzenlenir.

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Ruhsat Geçerlilik Süresi

Yeni ruhsatın geçerlilik süresi; önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçer. Bu ruhsatlar harca tabi değildir. (OHAL Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde : 7)

  • Bu silahlardan kısa namlulu olanlar meskun mahaller dahil OHAL Bölgesinde ve mücavir illerde meskun mahaller dışındaki kırsal alanda, kırsal alanlardan şehir ve kasabalara gelişte muhafazası içinde görünmeyecek şekilde ve boşaltılmış olarak taşınır.
  • OHAL Bölgesinin ve mücavir illerin dışına çıkartılmaz. Bu silahları en az iki kez belirtilen esaslara aykırı şekilde taşıyanların ruhsatları iptal edilir ve bu silahlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilir.
  • Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilen silahlar, ruhsat iptal onayı ve ekspertiz raporu ile birlikte en yakın KKK Ordu Donatım Teşkilleri’nden birine tutanakla teslim edilerek, irada kaydı saplanır. (OHAL Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsat’ Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde :10).

Ruhsata bağlanan silahlardan miras yolu ile kendilerine intikal edenlere, 30 günlük süre içerisinde başvuruları halinde, taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebilir. Bu silahlar devredilemez ve satılamaz.

Kendilerine bu KHK’ye göre taşıma ruhsat’ verilenler olağanüstü halin sona ermesi tarihinden itibaren 45 gün içinde mahalli mülki amirlere başvurmaları halinde taşıma ruhsatı bulundurma ruhsatına dönüştürülür. Müracaatın bu süre içinde yapılmaması durumunda söz konusu ruhsatlar iptal edilir.

4178 Sayılı Kanun

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları;

6136 Sayılı Kanuna 4178 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9. Maddeye Göre Çıkartılan Yönetmeliğe  Göre Valilerce Verilen Ruhsatlar :

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Yasa’nın 8. maddesi Bakanlar Kurulu Kararı ile valiler tarafından gerek görülen bölgelerde halka taşıma ve bulundurma ruhsat’ verilebileceğini hükme bağlamıştır.

29.08.1986 tarih ve 4178 Sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 6136 Sayılı Yasaya eklenen geçici 9. maddeye göre; 442 Sayılı Köy Kanun’unun 74. maddesine göre mülki amirlerce gönüllü korucu olarak tespit edilmiş kişiler ile hali hazırda geçici köy korucusu olarak görev yapanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (4 Eylül 1996) 90 gün içerisinde ellerinde bulundurdukları tabancaları, makineli tabancaları veya hafif makineli tüfek sınıfından silahları mülki makamlara teslim etmeleri durumunda haklarında işlem yapılmaz. İsteyenlere ise yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere harçsız olarak menşeilerine bakılmaksızın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilir.

Silahlar veraset yoluyla intikal eder mi?

Bu silahlar veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez ya da satılamazlar. Bununla beraber gerekli görülmesi durumunda Bakanlar Kurulu kararı ile toplatılabilir. Görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilebilir. İptal edilen veya toplatılmasına karar verilen silahlar ise devlet malı sayılır. Mülki makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı’na teslim edilir.
Bu şekilde taşıma ruhsatnamesi düzenlenen silahlar ruhsatname düzenlenen ilin sınırları dahilinde geçerli olmak üzere; tüfek sınıfındaki silahlar kırsal alanda, tabancalar 6136 Sayılı Yasa’nın Ek-l’inci maddesinde sayılan yerler hariç her yerde taşınabilir, birden çok ili kapsayan ve güvenlik kuvvetleriyle birlikte icra edilen operasyon görevlerindeki kullanımlar hariç, hiçbir suretle bulunduğu il mülki sınırlar dışına çıkarılamaz.

Görevde bulunan koruculara verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatnameleri süre kaydına tabi değildir. Fakat bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşımaya devam edip etmedikleri hususu her 5 yılda bir araştırılır. Görevleri sona eren koruculara bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen bulundurma ruhsatnamelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Ruhsatlar, 5 yılda bir verilişindeki usul ve esaslara göre yenilenmelidir. Sürenin bitimini müteakip altı ay içinde yenileme işlemini yaptırmayanların ruhsatları iptal edilir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar veraset yoluyla intikal dışında, hiçbir şekilde devir veya hibe edilemez satılamazlar. Yönetmeliğin 17. maddesinde sayılan hallere girmeyenler bu yönetmelik kapsamındaki silahları için verilen taşıma ruhsatları, görevlerinin sona ermesi ile beraber bulundurmaya çevrilebilmektedir.

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları hakkında sizlerle bilgi paylaştık. Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları hakkında sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Makalemizi Beğendiyseniz bizi takip için Facebook sayfamıza da bekleriz.

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın