Genel

Valiler Kimlere Silah Taşıma Ruhsatı Verebilir?

Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir

Uzmanalan ekibi olarak sizler için hazırladığımız makalemizde Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir ? konusunu işleyeceğiz. Şu anda yürürlülükte olan kanunlara dayanarak oluşturduğumuz makalemizde, kimlerin silah taşıyabileceğine dair vereceğimiz bilgiler doğrultusunda Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir ? sorusunun cevabını da sizlerle paylaşmış oluyoruz.

Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir ?

 • Yurdumuzda ikamet eden başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan, dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığı’nca yazılı olarak doğrulanan Türk vatandaşlarına,
 • Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,
 • 14.08.1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler. Av malzemeleri ve benzerlerinin üretimi, ithalatı, nakledilmesi, saklanması, satılması, kullanılması, imha edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzük hükümlerine göre; Patlayıcı madde satın alan ve satış ruhsatı bulunan iş yeri sahiplerine ve patlayıcı madde deposu sahiplerine,
 • Yivsiz tüfek imalathanesi sahiplerine,
 • Ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve işbaşında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,
 • Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 5411 Sayılı Bankalar Kanunu’nda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,

Kuyumcular ve sarraflar ruhsat alabilir mi?

 • Kuyumcu ile altın ve gümüş işleyen imalatçılar ve toptancılara, bunların ortak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,
 • Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl bakanlıkça tespit edilecen miktara ulaşan gerçek kişilere. Tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birlikleri’nin yönetim kurulu başkanlarına ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
 • Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandıt ve limited şirketler sermaye şirketlerinden sayılmakla beraber, şahıs şirketi sayılan kolektif ve adi komandıt şirketler ise sermaye şirketi sayılmadığı için madde kapsamı dışındır.
 • Ayrıca anonim şirket dışında kalan diğer sermaye şirketlerinde yönetim kurulu bulunmadığı için aynı statüdeki “ortaklar kurulu” ve buna benzer yetkili kurullar yönetim kurulu ifadesi kapsamında kabul edilecektir.

Pilotlara silah ruhsatı verilir mi?

 • Havayolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,
 • Bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskün yerlerden uzaktaki arazisine, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,
 • Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın görüşü de alınarak bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük bir sürü sahibi sayılacak kadar hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle ya’ kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine (hayvan besicilği yapanlar hariç)
 • Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere.
 • Ortaklık söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye, halen devam eden işinin olması şartı aranmayacaktır.
 • Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine;
 • Ortaklık  söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye (fuel oil bayiliği yapan ve başka türlü akaryakıt işleri ile uğraşanlar bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir

Kaç işçi çalıştıran silah ruhsatı sahibi olabilir?

Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara; demirbaşa kayıtlı silahlarını iş yeri ve işbaşında taşımak şartıyla,

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

 • Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran fiilen ve bizzat bu işle uğraşan iş sahipleri, bekçi, veznedarlara
 • Ortaklık veya sirket söz konusuysa bu isten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere.
 • Bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.
 • Aynı il sınırı içinde birden fazla iş yerinde çalıştırdığı sigortalı işçi sayısı toplamı en az elli (50) olan iş sahibi de bu madde kapsamında kabul edilebilecektir.

Şirket Sahipleri Silah Ruhsatı Sahibi Olabilir Mi?

 • Sigortalı işçi sayısı, 12 ay geriye gidilerek en az elli işçi için her ay 30’ar günden bir yıl içinde toplam 18.000 gün prim ödendiği SSK’dan alınacak belge ile tespit edilecektir. Değerlendirmeye tabi on iki aydan bazı aylarda işçi sayısı 50 kişinin altına düşmüş ise; diğer aylarla birlikte işçi sayısı ortalaması 50’nin altına düşmezse ve toplam 18.000 gün prim ödenmiş olursa bu bent kapsamında değerlendirilecektir.
 • Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye
 • Atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları iş yeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerın, anıtlarin korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere;
 • İş yerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler,
 • Mesken yerler dışında en az 100 adet arılı kovan ile gezginci olarak sürekli arıcılık yapan yetiştiricilere,
 • 09.05.1955 tarihli ve 6551 Sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis olunan patlayıcı madde depolarının korunması ile görevlilere; demirbaşa kayıtlı silahlarını iş yeri ve işbaşında taşıyabilirler,
 • Daha önce valilik yapmış olanlar ile merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış olan.
 • Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilerden, adli ve idari yargi hakim ve savcilari ile bu sınıftan sayılanlardan;
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile MiT hizmetlerinde çalışmış olanlara
 • Asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumdan ayrılanlara,
 • Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapanlara
 • İstekli müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle uğraşan sorumlu odaklarından en fazla iki kişiye

Barolara kayıtlı Avukatlar;

 • Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 Sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,
 • Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının  yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,
 • Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az 1 dönem köy ya da mahalle muhtarlığı yapmış kimselere,
 • Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevlerine son verilenler hariç. En az 1 dönem belediye başkanlığı veya belediye il genel meclis üyeliği yapmış olanlar,
 • Can Güvenliği Sebebiyle Silah Taşıma Ruhsatı Verilecek Olanlar

Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir

Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir ?

 •  Yaptıkları iş,  yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve tehlikelere maruz kalacak olduğu anlaşılan Türk vatandaşı ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu kişilere,
 • Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının  er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babasına,
 • Bakanlığın muvaffakatı ile kanun uyarınca teslim olanlara,
 • Güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara, talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verilebilir.

Valiler kimlere silah taşıma ruhsatı verebilir ? konulu makalemizin sonuna geldik..

Eğer makalemizi beğendiyseniz facebook sayfamızı beğenip bizi takip etmeye  devam etmek için TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın